torsdag 14. juli 2022

Nytt møte i august

 

Selskapet opnar haustsesongen med Bernardine Evaristo sin prisvinnande roman Jente, kvinne, annet. Boka vann Bookerprisen i 2019 og har vore nominert til ei rekkje andre prisar. Det er ein mangfaldig roman, så det er berre til å gle seg.

Vi møtast tysdag 23. august klokka 19.00 på Strilabiblioteket, Frekhaug

Har du lyst til å vere med? Ta kontakt med biblioteket!

Velkomne alle!

mandag 13. juni 2022

Språk som frå sagalitteraturen

 

Det er særs sjeldan at alle dei frammøtte i Selskapet var samde om at dette var ei grusom, men fantastisk bok å lese. Har det i det heile teke hendt? Det nesten ikkje mogeleg å hugse, men no har det skjedd! Boka Tvillingenes dagbok er den første i ein trilogi av forfattaren Agota Kristof. Ho flykta frå Ungarn til Sveits og begynte å skrive på fransk som ho måtte lære seg. Boka handlar om to gutar, tvillingar, som mora tek med seg til bestemora slik at dei kan bur hos henne og få mat. Slik ståa er i byen kan mora ikkje fø dei, faren er i fengsel og bestemora er einaste utveg. Gutane vert ikkje godt mottekne, dei må arbeide mykje, maten er heller skrinn og det er mange vonde ord og slag. Gutane har kvarandre, dei ser og observerer mykje. Dei opplever brutale hendingar og vi skjønar at landet er i krig og det er den sterkaste som rår. Gutane bestemmer seg for at dei skal herde seg. Dei skal tåle sult, kulde, hat og godleik, det skal hgerde seg slik at dei kan ta i mot det som skjer. Dei får ei bok og bestemmer seg for å skrive ned alt som skjer, men det dei skriv må vere mogeleg å måle. Om dei synest bestemora er ei heks, kan dei ikkje skrive det, dei må i staden skrive: folk i landsbyen synest at ho er det. Dette er stemmer for bestemora vert omtala som Heksa. I landsbyen bur det ei jente med hareskår, presten har forgrepe seg på henne. Gutane oppsøkjer presten og konfronterer han med dette. Presten forsøkjer å vri seg unna, men gutane heldt fast på sitt og presten går då med på å betale jenta og mor hennar ei viss sum slik at dei kan komme ovanpå igjen. Landsbyen har fleire originalar og dei set sitt preg på livet der. Gutane var eigentleg ikkje onde, men dei vart svekne av dei vaksne og lærte seg å handle ut i frå dette. Dei tok kontroll over sitt eige liv og stolte berre på kvarandre. 

Selskapet vart som sagt hekta. Fleire hadde eller var i gong med å lese bind to og tre og fasinasjonen heldt seg. Faktisk alla sa: boka er forferdeleg, men fasinerande og språket er nok heilt eineståande. Vi var inne på om Kristof skreiv på denne måten av di ho skreiv på eit språk som ikkje var morsmålet hennar. Ho bruker eit knapt ordforråd, men bruker dette på ein heilt utruleg god måte. Det er så presist og vakkert at vi vart minna på sagalitteraturen som har desse korthogde setningane. Forfattaraen gjev oss inntrykk av at det ho skriv er sant, det er som ein rapport men med to gutar i hovudrolla. Selskapet var fornøyd, ei verkeleg god bok!

torsdag 28. april 2022

Siste møte før ferien 2022

 

Det nærmar seg allereie siste møte i Selskapet før vi tar ein lang ferie, men innan ferien kjem den tida skal vi lese den første boka i ein trilogi av Agota Kristof: Tvillingbrødrenes dagbok. Boka kom ut på norsk for første gong i 1987 og seinare har ho kome i ei modenistert utgåve i 2019.

Vi møtast tysdag 7. juni kl.19.00 på Strilabiblioteket, Frekhaug.

Har du lyst til å vere med? Ta kontakt med biblioteket.

Velkomne!

onsdag 27. april 2022

Slekt, kor viktig er det?

 

Dei åtte i Selskapet som møtte for å snakke om romanen "Kinamann" var temmeleg samstemte i at dette var delvis interessant og delvis litt keisam. Temaet i boka er viktig, for kva veit kvite, etnisk norske damer i sin beste alder om kva det vil seie å komme til eit framant land med ei framand kultur og veremåte. 

Boka handlar om Gjermund Brekke, adoptert frå Korea som toåring til bygda Feios i Sogn og Fjordane. Vi møter Gjermund når han er i tjueåra, har skrive tre bøker, er gift og har ein son med Helene. Gjermund har fått namnet frå farfaren sin for han skal bli bonde og overta garden når tida er inne. Han veit at det er dette faren ønskjer, men livet på garden er ikkje noko for han. Foreldra ser raskt at nokon odelsbonde vert han aldri, likevel prøver dei så langt dei kan å møte han og interessene hans. Gjermund fortel om oppveksten som faktisk i liten grad er prega av rasisme, men av mobbing av han og Vergard ( det var mykje verre for Vegard). Når han no skal bli far for andre gong begynner han å tenke på slekt. Han har jo ingen som liknar på han, og adoptivfamilien er ikkje slekt på den måten. Han reiser til Korea i eit forsøk på å finne ut meir om kven han eigentleg er. På flyet møter han ein drosjesjåfør som har ei adoptivdotter frå Korea. Han hjelper Gjermund og gjennom samtalane dei har og dottera sine erfaringer vert Gjermund meir merksam på godene ved livet han lever no. 

Gjermund kjenner seg annleis. Han ser i spegelen og ser at ingen i bygda ser ut som han. Han flytter til Oslo, men kjenner seg framleis annleis og framand. Dette syntes Selskapet var litt rart. Ein ting er Feios med få innbyggjarar, men i Oslo? Vi drøfta om det å vere annleis er ei kjensle nokon og ein kvar kan ha? Det skal ikkje så mykje til... Vi syntes nok at han dreiv det litt langt i å problematisere byrdene ved å vere adoptert og ikkje ha noko slekt, men samstundes: kva veit vi om slikt? Vi syntes at det var lite framdrift i forteljinga og saman med eit lett barnsleg og noko klisjefylt språk, var ikkje dette ei stor lesaroppleving.

Boka kom ut i 2011 og den gode Brynjulv Jung Tjønn har gjort store sprang som forfattar sidan det! Dette til trøyst for dei som vil lese den siste boka han skreiv og som vann P2 Lyttarane sin romanpris for 2021.

torsdag 10. mars 2022

Velgjer du deg april? Nytt møte i Selskapet.

 

I april skal vi samsnakkast om romanen Kinamann av Brynjulf Jung Tjønn. Han vann P2-lyttarane sin romanpris for den siste boka si (Kvar dag skal vi vere så modige). Vi les denne gongen Kinamann som kom ut i 2011 og har identitet, rasisme, arv og miljø som tema. 

Vi møtast på Strilabiblioteket, Frekhaug tysdag 19. april kl.19.00 

Har du  lyst til å vere med? Ta kontakt med biblioteket.


Velkomne!

onsdag 9. mars 2022

Ein mann utan moralsk kompass eller eit offer?

 

Bildet av Dorian Gray av Oscar Wilde er ein klassikar og Selskapet er samd i at å lese ein klassikar er ein god ting. Spørsmålet vert då, er denne romanen framleis akuell, har han noko å seie for vår samtid. Dette starta vi med då Selskapet igjen var samla. Alle var ikkje overtydde om at denne romanen hadde dei kvalitetane som trengtest for å vere aktuell i 2022. Likevel etterkvart som samtalen skrei fram vart det tydeleg at her var det noko å hente som kunne sette søkjelyset også på utfordringar i dag, mellom anna i sosiale media. Romanen handlar om den vakre Dorian Gray som vert ven med målaren Basil Hallward og Lord Henry Wotton. Basil målar eit portrett av Dorian og påverka av Lord Henry ønskjer han at han alltid skal vere vakker og at bilete skal verte prega av alder. Han får bilete av Basil og etterkvart som han utforskar livet og alt det kan by på av freistingar og umoral vert bilete merka av korleis han vert grådig og omsynslaus.  Mange vert tiltrekt av Dorian og han dreg dei med seg i eit liv utan moralske grenser. Mennesker døyr, vert kasta ut av "det gode selskapet" og vert avhengige av opium og anna, men Dorian har berre tanke for seg sjølv og det som tilfredstiller han. 

Denne romanen er ei skattkiste av sitat og ordspel som vi kjenner att. Det var fleire  Selskapet som hadde lyst til å strekke under i lånebøkene (men slikt gjer vi jo ikkje). Boka viser kor viktig fasade vert sett på, mellom anna slik vi tek oss ut på sosiale media i vår tid. Vi var innom at nokon, og i vår dags aktuelle tid, meiner at dei kan heve seg over reglane i samfunnet utan å verte kritisert for det. Vi får eit bilete av eit dekadent liv og korleis ein skandale kan øydelegge eit liv ikkje berre for den det gjeld, men og for ein heil familie. Det er fleire hendingar som driv forteljinga framover, men vi stuste veldig over kapittel 11 der alle skattane til Dorian vert rekna opp, kva meinte herr Wilde med det? Kanskje han ville vise kva Dorian brukte tida si på? Vi syntes nok at dette var den svakaste delen av romanen, men det var rikeleg av andre sider vi kunne drøfte. Kva gjer denne boka til ein klassikar? Vi fann nokre svar: dei gode formuleringane, det universelle, vi les vår eigen tid inn i romanen. Ei bok verd å bruke litt tid på meinte Selskapet til slutt.

onsdag 9. februar 2022

Møte i mars 2022

 

Fram til neste møte i Selskapet skal vi lese Oscar Wilde sin einaste roman Bildet av Dorian Gray. Det var ei bok som vekte oppsikt i si tid (1891) og som vi framleis kan lære noko av, kanskje?

Vel møtt til møte tysdag 8. mars 2022 kl.19.00 på Strilabiblioteket, Frekhaug.

Har du lyst til å vere med og snakke om denne boka? Ta kontakt med biblioteket!

Velkomne alle!