torsdag 28. april 2022

Siste møte før ferien 2022

 

Det nærmar seg allereie siste møte i Selskapet før vi tar ein lang ferie, men innan ferien kjem den tida skal vi lese den første boka i ein trilogi av Agota Kristof: Tvillingbrødrenes dagbok. Boka kom ut på norsk for første gong i 1987 og seinare har ho kome i ei modenistert utgåve i 2019.

Vi møtast tysdag 7. juni kl.19.00 på Strilabiblioteket, Frekhaug.

Har du lyst til å vere med? Ta kontakt med biblioteket.

Velkomne!

onsdag 27. april 2022

Slekt, kor viktig er det?

 

Dei åtte i Selskapet som møtte for å snakke om romanen "Kinamann" var temmeleg samstemte i at dette var delvis interessant og delvis litt keisam. Temaet i boka er viktig, for kva veit kvite, etnisk norske damer i sin beste alder om kva det vil seie å komme til eit framant land med ei framand kultur og veremåte. 

Boka handlar om Gjermund Brekke, adoptert frå Korea som toåring til bygda Feios i Sogn og Fjordane. Vi møter Gjermund når han er i tjueåra, har skrive tre bøker, er gift og har ein son med Helene. Gjermund har fått namnet frå farfaren sin for han skal bli bonde og overta garden når tida er inne. Han veit at det er dette faren ønskjer, men livet på garden er ikkje noko for han. Foreldra ser raskt at nokon odelsbonde vert han aldri, likevel prøver dei så langt dei kan å møte han og interessene hans. Gjermund fortel om oppveksten som faktisk i liten grad er prega av rasisme, men av mobbing av han og Vergard ( det var mykje verre for Vegard). Når han no skal bli far for andre gong begynner han å tenke på slekt. Han har jo ingen som liknar på han, og adoptivfamilien er ikkje slekt på den måten. Han reiser til Korea i eit forsøk på å finne ut meir om kven han eigentleg er. På flyet møter han ein drosjesjåfør som har ei adoptivdotter frå Korea. Han hjelper Gjermund og gjennom samtalane dei har og dottera sine erfaringer vert Gjermund meir merksam på godene ved livet han lever no. 

Gjermund kjenner seg annleis. Han ser i spegelen og ser at ingen i bygda ser ut som han. Han flytter til Oslo, men kjenner seg framleis annleis og framand. Dette syntes Selskapet var litt rart. Ein ting er Feios med få innbyggjarar, men i Oslo? Vi drøfta om det å vere annleis er ei kjensle nokon og ein kvar kan ha? Det skal ikkje så mykje til... Vi syntes nok at han dreiv det litt langt i å problematisere byrdene ved å vere adoptert og ikkje ha noko slekt, men samstundes: kva veit vi om slikt? Vi syntes at det var lite framdrift i forteljinga og saman med eit lett barnsleg og noko klisjefylt språk, var ikkje dette ei stor lesaroppleving.

Boka kom ut i 2011 og den gode Brynjulv Jung Tjønn har gjort store sprang som forfattar sidan det! Dette til trøyst for dei som vil lese den siste boka han skreiv og som vann P2 Lyttarane sin romanpris for 2021.

torsdag 10. mars 2022

Velgjer du deg april? Nytt møte i Selskapet.

 

I april skal vi samsnakkast om romanen Kinamann av Brynjulf Jung Tjønn. Han vann P2-lyttarane sin romanpris for den siste boka si (Kvar dag skal vi vere så modige). Vi les denne gongen Kinamann som kom ut i 2011 og har identitet, rasisme, arv og miljø som tema. 

Vi møtast på Strilabiblioteket, Frekhaug tysdag 19. april kl.19.00 

Har du  lyst til å vere med? Ta kontakt med biblioteket.


Velkomne!

onsdag 9. mars 2022

Ein mann utan moralsk kompass eller eit offer?

 

Bildet av Dorian Gray av Oscar Wilde er ein klassikar og Selskapet er samd i at å lese ein klassikar er ein god ting. Spørsmålet vert då, er denne romanen framleis akuell, har han noko å seie for vår samtid. Dette starta vi med då Selskapet igjen var samla. Alle var ikkje overtydde om at denne romanen hadde dei kvalitetane som trengtest for å vere aktuell i 2022. Likevel etterkvart som samtalen skrei fram vart det tydeleg at her var det noko å hente som kunne sette søkjelyset også på utfordringar i dag, mellom anna i sosiale media. Romanen handlar om den vakre Dorian Gray som vert ven med målaren Basil Hallward og Lord Henry Wotton. Basil målar eit portrett av Dorian og påverka av Lord Henry ønskjer han at han alltid skal vere vakker og at bilete skal verte prega av alder. Han får bilete av Basil og etterkvart som han utforskar livet og alt det kan by på av freistingar og umoral vert bilete merka av korleis han vert grådig og omsynslaus.  Mange vert tiltrekt av Dorian og han dreg dei med seg i eit liv utan moralske grenser. Mennesker døyr, vert kasta ut av "det gode selskapet" og vert avhengige av opium og anna, men Dorian har berre tanke for seg sjølv og det som tilfredstiller han. 

Denne romanen er ei skattkiste av sitat og ordspel som vi kjenner att. Det var fleire  Selskapet som hadde lyst til å strekke under i lånebøkene (men slikt gjer vi jo ikkje). Boka viser kor viktig fasade vert sett på, mellom anna slik vi tek oss ut på sosiale media i vår tid. Vi var innom at nokon, og i vår dags aktuelle tid, meiner at dei kan heve seg over reglane i samfunnet utan å verte kritisert for det. Vi får eit bilete av eit dekadent liv og korleis ein skandale kan øydelegge eit liv ikkje berre for den det gjeld, men og for ein heil familie. Det er fleire hendingar som driv forteljinga framover, men vi stuste veldig over kapittel 11 der alle skattane til Dorian vert rekna opp, kva meinte herr Wilde med det? Kanskje han ville vise kva Dorian brukte tida si på? Vi syntes nok at dette var den svakaste delen av romanen, men det var rikeleg av andre sider vi kunne drøfte. Kva gjer denne boka til ein klassikar? Vi fann nokre svar: dei gode formuleringane, det universelle, vi les vår eigen tid inn i romanen. Ei bok verd å bruke litt tid på meinte Selskapet til slutt.

onsdag 9. februar 2022

Møte i mars 2022

 

Fram til neste møte i Selskapet skal vi lese Oscar Wilde sin einaste roman Bildet av Dorian Gray. Det var ei bok som vekte oppsikt i si tid (1891) og som vi framleis kan lære noko av, kanskje?

Vel møtt til møte tysdag 8. mars 2022 kl.19.00 på Strilabiblioteket, Frekhaug.

Har du lyst til å vere med og snakke om denne boka? Ta kontakt med biblioteket!

Velkomne alle!

tirsdag 8. februar 2022

Ekkoland - alt slår tilbake

 

Selskapet opna 2022 med ei lita gruppe deltakarar som alle var særs nøgde med bokvalet denne gongen. Per Petterson debuterte som romanforfattar med Ekkoland. Vi møter for første gong, i romanform,  Arvid denne tafatte, hjelpelause, sinte guten. Arvid skal vi møte i fleire av Per Petterson sine bøker, men det første møtet gjev eit godt bilete av kven Arvid er og kvifor han gjer som han gjer i dei andre bøkene. Det var fleire som fekk ein aha oppleving då dette kom fram. 

Arvid og familien reiser til Danmark på ferie til mora sine foreldre, noko dei gjer kvart år. Arvid liker å vere med morfaren å sjå på at han arbeider i verkstaden. Morfaren derimot venter på at Arvid endeleg skal gjere noko med trestykket han har fått i handa. Arvid er ikkje flink med hendene, han vil helst berre sjå og observere. Stemninga mellom mora og mormora er heller dårleg og vi aner at her er det eit gamalt nag eller ei djupt sårande handling som ligg bak. Det er ikkje så god stemning i det heile i familien, berre Arvid og systera Gry har eit greit forhold. Alt går rimeleg greit til veret snur og det begynner å regne. Det regner i fleire veker og frustrasjonen stig. Til sist kjøper faren ei gammal rønne av ei hytte og familien flyttar ut av besteforeldra sin vesle leiligheit. Hytta gjev dei eit lite pusterom, men her skjer det og ting som utløyser raseri, men og latter. 

Selskapet likte som sagt boka. Petterson skriv lett og med eit munnleg språk. Det er heile tida ei mørk undertone og som nokon sa: Å reise med familien til familien det er å be om vanskar og konfrontasjonar. Familien snakkar ikkje saman og Arvid som berre er tolv/tretten år har små føresetnader for å takle problema som har vore der sidan Gry vart fødd, ja kanskje før den tid og. Petterson gjev eit godt bilete av Danmark og ferielivet slik det kunne vere på denne tida og fleire hadde gode minne å by på. Dei som vil lese meir om Arvid kan starte med novellesamlinga Aske i munnen, sand i skoa. Etter denne følgjer Ekkoland, Jeg forbanner tidens elv og førebles den siste Menn i min situasjon. Det er berre å sette igang!

fredag 28. januar 2022

Møteplan for første halvår 2022


 Selskapet er i gang att og vi har laga møteplan fram til sommaren.

Det har kome ønske om å ha ein annan møtedag og det prøver vi no i dette halvåret. Det vil seie at vi møtast tysdagar, klokka 19.00 på Strilabiblioteket, Frekhaug om ikkje anna vert annonsert.

 

Møtedagane vert då:

8. mars

19. april

og 7. juni

Om du vil vere med i Nordhordland Litteære Selskap, så ta kontakt med biblioteket og meld deg på.

Hjarteleg velkomne alle!